Helena Gaspars-Wieloch

adiunkt w Katedrze Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Osiągnięcia

27.06.2019: Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse, na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP

05.2019: Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora UEP w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2018 – w tym m.in. za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym – za artykuł pt. „The Impact of the Structure of the Payoff Matrix on the Final Decision made Under Uncertainty”, Asia-Pacific Journal of Operational Research, oraz za monografię pt: „Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności – planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

10.2018: Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora UEP w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2017 – za publikacje w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym – za artykuły pt. „Newsvendor problem under complete uncertainty: case of innovative products”, Central European Journal of Operations Research oraz „Project Net Present Value estimation under uncertainty”, Central European Journal of Operations Research

03. 2018: List gratulacyjny Dziekana WIGE (18/2018) za wygłoszenie wykładu „O przydatności matematyki i narzędzi informatycznych w ekonomii i zarządzaniu” dla uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu.

02. 2018: List gratulacyjny Dziekana WIGE (1/2018) za opublikowanie artykułu z Listy Filadejfijskiej „The Impact of the Structure of the Payoff Matrix on the Final Decision Made Under Uncertainty” w czasopiśmie ASIA-PACIFIC JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH.

01. 2018: List gratulacyjny Dziekana WIGE (124/2017) za opublikowanie artykułu „A Decision Rule for Uncertain Mutli-Criteria Pure Decision Making and Independent Criteria” w czasopiśmie OPTIMUM. ECONOMIC STUDIES.

12. 2017: List gratulacyjny Dziekana WIGE (112/2017) za opublikowanie artykułu „Project Net Present Value Estimation Under Uncertainty” w czasopiśmie CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH

11. 2017: List gratulacyjny Dziekana WIGE (80/2017) za referat „Innovative projects scheduling with non-renewable resources on the basis of decision project graphs” wygłoszony w trakcie 14th International Symposium on Operational Research in Slovenia (SOR’17) w Bled (Słowania).

11. 2016: List gratulacyjny Dziekana WIGE za wyróżniające osiągnięcie organizacyjne i naukowe, jakim było zorganizowanie i wzorowe przeprowadzenie XXXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Władysława Bukietyńskiego – Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2016, która odbyła się w dniach 16-18.10.2016 w Czerniejewie.

11.2016: List gratulacyjny Dziekana WIGE za znaczące osiągnięcie publikacyjne, jakim jest artykuł Gaspars-Wieloch H. (2016) „Newsvendor problem under complete uncertainty – a case of innovative products”, Central European Journal of Operations Research.

2015: Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UEP w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2014/2015 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań – za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych

2015:  Wyróżniająca ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego przyznana przez Dziekana WIGE i Wydziałową Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich.

2015: Trzecie miejsce na liście rankingowej Narodowego Centrum Nauki w konkursie na projekt badawczy SONATA 8 (tytuł projektu: Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności – reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne.)

2011: Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora UEP w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, za monografię naukową pt. „Decyzje logistyczne z Excelem”.

2009: Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UEP w Poznaniu za osiągnięcia naukowe, za wyróżnioną pracę doktorską pt. „Metody optymalizacji czasowo-kosztowej przedsięwzięcia”.

2009: Uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych (tytuł rozprawy doktorskiej: Metody optymalizacji czasowo-kosztowej projektu), UE w Poznaniu

2008: Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora AE w Poznaniu za osiągnięcia dydaktyczne, za podręcznik pt. „Badania operacyjne”.

2008: Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora AE w Poznaniu za osiągnięcia organizacyjne, za wyróżniającą się pracę na rzecz Olimpiady Przedsiębiorczości

2007: Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora AE w Poznaniu za działalność organizacyjną związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym

2004: Nagroda za najlepszą pracę magisterską Z dziedziny zarządzania przyznana przez CHIFA AESCULAP SP. z o.o. w porozumieniu Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

2003: Uzyskanie tytułu magistra (AE w Poznaniu)